سری J :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

رام چهار فایل مخصوص J200G اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J200G اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J200GUDXU1AOJ1_OLB1AOJ1

ادامه مطلب +دانلود

رام فارسی چهار فایل مخصوص J200F اندروید 5.1.1


رام فارسی چهار فایل مخصوص J200F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J200FXXU1AOI6_OJV1AOI6

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J120H اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J120H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J120HXXU0APA1_OXE0APA2

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J120F اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J120F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J120FXXU1APK2 

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J110M اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J110M اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110MUBU0AOGC_UUB0AOGC

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J110H اندروید 4.4.4


 رام چهار فایل مخصوص J110H اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110HXXU0AOGA_ODD0AOG9

ادامه مطلب +دانلود

رام فارسی چهار فایل مخصوص J110F اندروید 4.4.4


رام فارسی چهار فایل مخصوص J110F اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J110FXXU0AOGE_OJV0AOGE

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J100ML اندروید 4.4.4


 رام چهار فایل مخصوص J100ML اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100MLDXU0AOB3_OLC0AOB5

ادامه مطلب +دانلود

 رام فارسی چهار فایل مخصوص J100H اندروید 4.4.4


 رام فارسی چهار فایل مخصوص J100H اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100HXXU0AOA3_OJV0AOA2

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J100G اندروید 4.4.4


 رام چهار فایل مخصوص J100G اندروید 4.4.4


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J100GDDU0AOC2_ODD0AOC2

ادامه مطلب +دانلود