تمام مدل های A8 :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل A800I:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A800I    

مشکل بیس باند A800I   
ترمیم بوت A800I       
ترمیم شبکه MODEM A800I   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A800F:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A800F    

مشکل بیس باند A800F   
ترمیم بوت A800F       
ترمیم شبکه MODEM A800F   

........................................

ادامه مطلب +دانلود