سری J :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

 رام چهار فایل مخصوص J700H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J700H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J700HXXU1AOG3_OXY1AOFG

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J700F اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J700F اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J700FXXU3BPJ1_J700FXXU3BPJ1

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J510FN اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J510FN اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J510FNXXU2AQG3

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J500H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J500H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J500HXXS2BQB

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J500FN اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J500FN اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J500FNXXU1AOG1_DBT1AOG3

ادامه مطلب +دانلود

 رام فارسی چهار فایل مخصوص J500F اندروید 5.1.1


 رام فارسی چهار فایل مخصوص J500F اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J500FXXU1AOFA_OJV1AOFC

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J327P اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J327P اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

 

SM-J327PVPU1APL1

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J320A اندروید 6.0.1


 رام چهار فایل مخصوص J320A اندروید 6.0.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

 

ادامه مطلب +دانلود

رام چهار فایل مخصوص J3119 اندروید 5.1.1


رام چهار فایل مخصوص J3119 اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

J3119KEU1APG1

ادامه مطلب +دانلود

 رام چهار فایل مخصوص J200H اندروید 5.1.1


 رام چهار فایل مخصوص J200H اندروید 5.1.1


قابل رایت با نرم افزار اودین و دانگل bst  و باکس های سامسونگ

حل مشکل شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده

 

ترمیم شبکه

حل مشکل بیس باند

ترمیم بوت

دانگرید کردن

 

مشخصات فایل:

ادامه مطلب +دانلود