اموزش فلش رام های چهار فایل :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل G313HZ:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G313HZ    

مشکل بیس باند G313HZ   
ترمیم بوت G313HZ       
ترمیم شبکه MODEM G313HZ  

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G313HU:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G313HU    

مشکل بیس باند G313HU   
ترمیم بوت G313HU       
ترمیم شبکه MODEM G313HU   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G313HN:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G313HN    

مشکل بیس باند G313HN   
ترمیم بوت G313HN       
ترمیم شبکه MODEM G313HN   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G313H:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G313H    

مشکل بیس باند G313H   
ترمیم بوت G313H       
ترمیم شبکه MODEM G313H   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G313F:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G313F    

مشکل بیس باند G313F   
ترمیم بوت G313F       
ترمیم شبکه MODEM G313F   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G310HN:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G310HN    

مشکل بیس باند G310HN   
ترمیم بوت G310HN       
ترمیم شبکه MODEM G310HN   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G130M:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G130M    

مشکل بیس باند G130M   
ترمیم بوت G130M       
ترمیم شبکه MODEM G130M   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G130HN:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G130HN    

مشکل بیس باند G130HN   
ترمیم بوت G130HN       
ترمیم شبکه MODEM G130HN   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G130H:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G130H    

مشکل بیس باند G130H   
ترمیم بوت G130H       
ترمیم شبکه MODEM G130H   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G130E:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G130E    

مشکل بیس باند G130E   
ترمیم بوت G130E       
ترمیم شبکه MODEM G130E   

........................................

ادامه مطلب +دانلود