اموزش فلش رام های چهار فایل :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل G900V:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900V    

مشکل بیس باند G900V   
ترمیم بوت G900V       
ترمیم شبکه MODEM G900V   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900T3:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900T3    

مشکل بیس باند G900T3   
ترمیم بوت G900T3       
ترمیم شبکه MODEM G900T3   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900T:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900T    

مشکل بیس باند G900T   
ترمیم بوت G900T       
ترمیم شبکه MODEM G900T   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900P:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900P    

مشکل بیس باند G900P   
ترمیم بوت G900P       
ترمیم شبکه MODEM G900P   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900M:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900M    

مشکل بیس باند G900M   
ترمیم بوت G900M       
ترمیم شبکه MODEM G900M   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900I:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900I    

مشکل بیس باند G900I   
ترمیم بوت G900I       
ترمیم شبکه MODEM G900I   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900H:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900H    

مشکل بیس باند G900H   
ترمیم بوت G900H       
ترمیم شبکه MODEM G900H   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900FQ:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-C5000    

مشکل بیس باند C5000   
ترمیم بوت C5000       
ترمیم شبکه MODEM C5000   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900FD:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900FD    

مشکل بیس باند G900FD   
ترمیم بوت G900FD       
ترمیم شبکه MODEM G900FD   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G900F:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G900F    

مشکل بیس باند G900F   
ترمیم بوت G900F       
ترمیم شبکه MODEM G900F   

........................................

ادامه مطلب +دانلود