تمامی رام های چهار فایل سری G :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل G7200:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G7200    

مشکل بیس باند G7200   
ترمیم بوت G7200       
ترمیم شبکه MODEM G7200   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G610F:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G610F    

مشکل بیس باند G610F   
ترمیم بوت G610F       
ترمیم شبکه MODEM G610F   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G570Y:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G570Y    

مشکل بیس باند G570Y   
ترمیم بوت G570Y       
ترمیم شبکه MODEM G570Y   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G5528:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G5528    

مشکل بیس باند G5528   
ترمیم بوت G5528       
ترمیم شبکه MODEM G5528   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G530H:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G530H    

مشکل بیس باند G530H   
ترمیم بوت G530H       
ترمیم شبکه MODEM G530H   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G5308W:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G5308W    

مشکل بیس باند G5308W   
ترمیم بوت G5308W       
ترمیم شبکه MODEM G5308W   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G5108Z:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G5108Z    

مشکل بیس باند G5108Z   
ترمیم بوت G5108Z       
ترمیم شبکه MODEM G5108Z   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G5108Q:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G5108Q    

مشکل بیس باند G5108Q   
ترمیم بوت G5108Q       
ترمیم شبکه MODEM G5108Q   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G350:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G350    

مشکل بیس باند G350   
ترمیم بوت G350       
ترمیم شبکه MODEM G350   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل G316M:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-G316M    

مشکل بیس باند G316M   
ترمیم بوت G316M       
ترمیم شبکه MODEM G316M   

........................................

ادامه مطلب +دانلود