سری A :: کمیاب رام

[RB@Blog_Title]

کاربردهای رام 4 فایل A5000:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A5000    

مشکل بیس باند A5000   
ترمیم بوت A5000       
ترمیم شبکه MODEM A5000   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A310Y:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A310Y    

مشکل بیس باند A310Y   
ترمیم بوت A310Y       
ترمیم شبکه MODEM A310Y   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A310N0:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A310N0    

مشکل بیس باند A310N0   
ترمیم بوت A310N0       
ترمیم شبکه MODEM A310N0   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A310MU:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A310MU    

مشکل بیس باند A310MU   
ترمیم بوت A310MU       
ترمیم شبکه MODEM A310MU   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A310F:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A310F    

مشکل بیس باند A310F   
ترمیم بوت A310F       
ترمیم شبکه MODEM A310F   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A300YZ:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A300YZ    

مشکل بیس باند A300YZ   
ترمیم بوت A300YZ       
ترمیم شبکه MODEM A300YZ   

........................................

مشخصات رام 4 فایل A300YZ:

 SM-A300YZZTS1BPI1_CL885714_QB11079169_REV04_user_low_ship_MULTI_CERT_Repair_Firmware

دانلود با لینک مستقیم

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A300YD:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A300YD    

مشکل بیس باند A300YD   
ترمیم بوت A300YD       
ترمیم شبکه MODEM A300YD   

........................................

مشخصات رام 4 فایل A300YD:

 

A300YDVU1CPJ1 4 FILES 6.0.1
SM-A300YDVU1CPJ1_CL9456470_QB11163500_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_Repair_Firmware

دانلود با لینک مستقیم

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A300XZ:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A300XZ    

مشکل بیس باند A300XZ   
ترمیم بوت A300XZ       
ترمیم شبکه MODEM A300XZ   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

کاربردهای رام 4 فایل A300XU:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A300XU    

مشکل بیس باند A300XU   
ترمیم بوت A300XU       
ترمیم شبکه MODEM A300XU   

........................................

ادامه مطلب +دانلود

a300

کاربردهای رام 4 فایل A300M:

شماره سریال IMEI از دسترس خارج شده. Null شده SM-A300M    

مشکل بیس باند A300M   
ترمیم بوت A300M       
ترمیم شبکه MODEM A300M   

........................................

ادامه مطلب +دانلود